BAM'SILAH LIVE'ER SHEVA
ON THE RAIL TRACK TO BE'ER SHEVA

BEMESILA LEBEER SHEVA

Yom hasharav,
melahet tzohorav
nig'rarim hag'malim bit'filah.
Ulefeta nishma
kol tru'ah baramah
kol kore bamidbar begilah.
Vetohim hag'malim
mul shik'shuk gal'galim
el or'chat hak'ronot bam'silah

Doher hakatar ufotze'ach beshir
ve'oneh hamidbar behedo.
Nitzav Avraham befitcha shel ha'ir
vediglon yerak'rak beyado.
Or midbar!
Ki hazemer noshan.
Shav eleicha amud he'ashan!
Live'er sheva!

Korim gai geva
el mul hachamah bamarom
tu tu tu ah!
ponah haru'ach,
portzim hapasim ladarom!

Shar hakaron el adnei habeton
kimelachesh agadah atikah.
Shuv pog'shim hapasim
gal'galim ko'asim
um'chadshim brit achim bin'shikah.
Kach ranim hak'ranot
mul shik'shuk hak'ronot
shir halel lis'demah morikah.

Doher hakatar...

 
Hebrew words

LYRICS
Dan Almagor
MUSIC
Nisim Cohen Habaron
SINGER
Hadudaim
DANCE CHOREOGRAPHER
Itzik Sa'ada
DANCE FORMAT
Circle

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP