BAT TZURIM

GIRL OF CLIFFS

Mi zot tzurim shochenet,
doleget al ramot,
kechalilim ronenet,
tif'eret alamot
gev'a migalil navi,
per'a sa'ar bil'vavi -
gurah, na'ari - ho!

Kotz letzabar yad'ati,
cho'ach leshoshanah.
Mor - heharim ahavti,
giv'at - halevonah.
Rahav ol - yamim tamid potze'ach
ahav bil'vavo domah pore'ach -
gurah, na'ari - ho!

Mah tir'havi be'elem
gever babachurim!
Gam charmonim ag'biah,
harari - namarim!
Elem, im lach'fir damit, bo'ah,
elem metzapeh lach gavoha -
harah, na'ari!

 
Hebrew words

LYRICS
Sara Levi Tanai
MUSIC
Sara Levi Tanai
SINGER
Karmon
DANCE CHOREOGRAPHER
Yo'av Ashriel
DANCE FORMAT
Partners, Kids

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP