HOPA HEY (2)
HOPA HEY

Hopah Hopah Hopah Hopa Hey
shir itanu et hahopah hopah hey
kshe'atah atzuv kol kach
tze laderech al tishkach
shir itanu et hahopah hopah hey

Ani kol kach ohev lehistovev uletayel
bechol makom bechol pinah
sheyesh be'eretz Yisrael
Kineret vemidbar
kibutz ve'ir o k'far
ve'az ani loke'ach shir echad laderech

Hopah Hopah...

Hopah el hanegev o el hagalil
hopah tz'lil gitarah, mandolinah vechalil
ve'az ani nirgash
kol pa'am mechadash
shekol hayeladim sharim iti beyachad

Hopah Hopah...

Hopah lo hirgashnu eich hazman over
hopah hei tzarich lalechet lemakom acher
sof lamesibah
umi shekan hayah
et hahopah hei bekol yashir itanu

Hopah Hopah...

Photo of Band & Hebrew words


LYRICS
Yigal Bashan
MUSIC
Yigal Bashan
SINGER
Chagit Klish
Hopa Hey
DANCE CHOREOGRAPHER
Raaya Spivak

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP