HOPA HEY (3)
HOPA HEY

Ani kol kach ohev shemesaprim li sipurim
velif'amim shirim yafim osim li mashehu balev
uchshe'ani levad az kol hachaverim
ba'im el hachalon vetzo'akim li hopah

Hopah Hopah Hopah Hopa Hey
tashir itanu hahopah hopah hei
uchshe'atah atzuv kol kach
tamid t'ahopah al tishkach
tikach itcha t'ahopah hopah hopah hey

Ani kol kach ohev yaldah achat mehakitah
ve'hi sholachat li einaim bli lomar li af milah
ani kol kach nirgash
vegam k'tzat meyu'ash
ve'az hachaverim sheli sharim li hopah

Hopah Hopah...

Ani yoshev li vechoshev eich hayamim cholfim
uv'li hahopah lo hayu li chaverim kol kach tovim
tamid zhe li azar
oto pizmon mukar
nasu atem iti et hamilim hahopah

Hopah Hopah...

Photo of Artist & Hebrew words


LYRICS
Yigal Bashan
MUSIC
Yigal Bashan
SINGER
Gidi Gov
DANCE CHOREOGRAPHER
Shmulik Gov Ari

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP