LANETZACH B'NI
FOREVER MY SON

Yaldi tish'mor al atzmecha mikol tzarah -
bir'chov ha'ir uvesimtah tzarah.
Hizaher min hamush'chat min hamuf'kar
umin hala'anah hametzupah sukar

Hizaher yaldi mikol tzurot haresh'a -
mid'vash davik beta'am shel maror,
me'alimut umizirot hapesh'a -
misin'at chinam, mipigu'ei teror.

Hizaher miyam so'er;
mi'oyev shemista'er,
hishamer mikir bo'er,
umin harechev hadoher,
shelanetzach bni,
shelanetzach bni,
shelanetzach bni,
rak tishamer.

Hizaher min hak'lalah ha'lo k'tuvah,
mishetach hahefker beshem ha'ahavah,
al atzmecha tish'mor ho yeled me'ohav,
mehav'tachot hametzupot zahav.

Hizaher min hamemit vehapotze'a,
ki hachaim tlu'im al chut hasa'arah.
Gam ahuvah itim tish'lof kotzeiha,
al tisadek al mul mar'ah sh'vurah.

Hizaher miyam so'er...

Tir'chak yaldi min hazomem vehachote,
mehakotzim umin ha'esev hashoteh,
mehanik'taf umin ha'etz hane'ekar,
vekach garbaim ume'il belailah kar.

Al tikan'a kshete'abed gam perach,
ksheha'ishah asher tohav ulai tivrach,
al telech ba'esh ve'al telech bakerach,
ki gam atah yaldi, harei/basof tif'rach.

Hizaher miyam so'er...

Photo of Artist & Hebrew words


Video

LYRICS
Nurit Bat-Shachar Tzafrir
MUSIC
Uzi Chitman
SINGER
Uzi Chitman
Eyal Golan
DANCE CHOREOGRAPHER
Mali Lipson & Moshe
DANCE FORMAT
Circle

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP