SHESH ESREH MAL'U LANA'AR
THE BOY TURNED SIXTEEN

16 MALU LANAAR
THE BOY BECAME 16 YEARS OLD

Shesh esreh mal'u lana'ar velibo hamah
hi haytah yafah kalevanah bemilu'ah
shoshanim belechayeiha shemesh bise'arah
taltalim rakim kamah lavan hu tzavarah.

Vehu ahav otah
vehu chalam d'mutah
vehu ratzah bah
vekach hitchil ha'etzev hamatok
vehab'didut choneket et hatz'chok.

Shesh esreh mal'u lana'ar velibo hamah
hu katav shirim im shachar velachash et shmah
barechov shebo hi garah histovev sha'ot
kdei lir'ot otah overet im hachaverot.

Vehu ahav otah...

Hi lamdah be'etzem bakitah hamakbilah
hu ra'ah otah rak midei pa'am bahafsakah
vekach hitchil ha'etzev hamatok
vehab'didut choneket et hatz'chok.

Na'arah yafah vena'ar kachah zeh hayah
na'arah yafah mukefet or ve'ahavah
shoshanim belechayeiha shemesh bise'arah
taltalim rakim kamah lavan hu tzavarah.

Vehu ahav otah...

 
Hebrew words

LYRICS
Eli Mohar
MUSIC
Tzvikah Noy & Kobi Oshrat
SINGER
Avtipus
Gabi Shoshan & Uzi Fux
CD
Live Track 11
The Collection Track 2
DANCE CHOREOGRAPHER
Meir Shem Tov 1998
DANCE FORMAT
Circle

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP