SHUVI BAT YERUSHALAYIM

RETURN OH DAUGHTER OF JERUSALEM

Or nid'lak beveit hakerem,
ner zore'ach benayot
beGonen hilah zoheret
ve'einai el Talpiot.

BeKomemiut boke'a,
shir mikeshet hachalon,
miGilo mizmor nove'a,
el oke'anus haleilot.

Shuvi, shuvi, bat Yerushalaim
el beiti, el yom kod'shi
haribon gamal alaich
ve'alai, ve'al nafshi.
(x2)

Sahar shel shabat hegi'ach,
shat al Me'ah She'arim,
ish mibeit Levi hofi'a,
shav miderech Nes Harim.

Kohanim avru bachoshech,
bevo'am me'ir ganim,
im efod, zahav vachoshen,
rimonim ufa'amonim.

Shuvi, shuvi...

El Ramat Rachel yagi'u,
mal'achim veshin'anim
et Yemin Moshe yargi'u,
Mish'kenot Sha'ananim

Mishehu marbad yani'ach,
al Ein Kerem har'dumah
veshalvah g'dolah yavti'ach,
liRechaviah veRomemah.

Shuvi, shuvi...

Haribon, hineh gamal alaich
numi, numi ir shalem
hanidach bim'shoreraich
et shirech hanam cholem.

 
Hebrew words

LYRICS
Dudu Barak
MUSIC
Nachum Heiman
SINGER
Shoshanah Damari

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP