VE'AT YAFAH NISH'ART YAFAH
AND YOU'RE BEAUTIFUL, YOU REMAINED BEAUTIFUL

AHAVAH LANETZACH
LOVE FOREVER

Sham lemalah bagiv'ah mesachakim hayeladim
sadeh kalaniot tamid pore'ach
hamal'achim tamid shomrim al reiach haprachim
hayiti sham mizman ore'ach

Ve'at yafah nish'art yafah
at atufah be'ahavah lanetzach
ve'at sh'ketah nish'art sh'ketah
vehachaim cholfim lahem bapetach

K'shelo ko'ev az lo lomdim
kach omrim hachachamim
lamad'ti mizman zeh chok bateva
ha'ahavah etzli badam
osah oti kayam
afilu sheshalem nishbar lereva

Ve'at yafah...

Ve'eifo hem yemei hatom
shehayu kan rak shilshom
le'an haru'ach shuv tikach otanu
yemei hakor yemei hachom
sheba'im lahem pit'om
lo yik'chu t'ahavah hi shel kulanu

Ve'at yafah...

Sham lemalah bagiv'ah mesachakim hayeladim
umishehu tamid yik'tof od perach

Photo of Artist & Hebrew words


LYRICS
Yigal Bashan
MUSIC
Yigal Bashan
SINGER
Yigal Bashan
DANCE CHOREOGRAPHER
Avi Perez
DANCE FORMAT
Partner

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP