ZIMRAT HA'ARETZ

SONG OF THE LAND

Mishehu panah lah oref
lamoledet hak'tanah
bechiyuch safam tziyer lah
lo tav'a et albonah
veha'aretz habodedet
shedam'u pit'om eineiha
od et admatah ovedet
velochemet al chayeiha.

Mah lach?
Mah lach ki tivki?
Al tifni achor
at chaki li
at
ve'ech'zor.

Mishehi amrah benachat:
"lech vetitragel itah"
merikud vezemer am hi
el ha'ofek nimletah
ach ha'aretz hazorachat
megishah lah d'vash veyayin
vezavat chalav hi sachah:
"milvadech achot li ein."

Mah lach...

Mishehu shile'ach ba'aretz
gam aruv vegam barad
et beio i sham banah lo
uvamerchakim avad
ach ha'aretz em banieha
mamtinah lo mileil emesh
moshitah lo et yadeiha
ufaneiha el hashemesh.

Mah lach...

Ish echad chazar habaitah
baginah shatal shatil
uvarach birkat hanavat
mehanegev lagalil
veha'aretz hanif'emet
mevorachat az halcha lah
"hahayiti k'cholemet?"
sha'alah vegam chiy'chah lah.

Mah lach...

 
Hebrew words

LYRICS
Dudu Barak
MUSIC
Dubi Zeltzer
SINGER
Yizhar Cohen
DANCE CHOREOGRAPHER
Shlomo Maman
DANCE FORMAT
Circle

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP