TRANSLATIONS - Spanish

This list includes some songs with Spanish and Ladino themes
and Spanish songs that are popular Israeli dances.
                
Aba
Abanibi
Achdut
Adama
Ad Neshimati Ha'achrona
Ad Olam
Adoshem
Ad Shehta'azov
Ad Sof Haolam
Af Peh Ozen
Agadat Desheh
Ahava Bli Sikui
Ahava Pshuta
Ahava Shelanu
Ahavatcha
Ahavat Hachayalim
Ahavat Israel
Ahuvati Bat Chamishim
Al Kol Eleh
Al Tevakesh Mishalot
Ani Ve'ata
Aseraje
Asi Es La Vida
 

Bachof Shel Portugal

Bachof Shel Trapatoni
Bamboleo
Bashana Haba'ah
Bearvot Hanegev
Bein Hatov Vehara
Boi
 
Chaverim Mikol Miney
Chofim
Cholem Bisfaradit
Cuando El Rey Nimrod
 
Eretz Zavat Chalav
 
Gan Sagur
 
Ha'adamah Hazot
Hafinjan
Haleluya
Hakotel
Hametziut Shelach
Hatikva (anthem)
Hen Efshar
Hineh Ma Tov
 
Ilu Tsiporim
Im Tohav Oti
 
Ken Shel Ahavah
Kineret
Kmo Parpar
Kol Haolam Kulo
Ktzat Meshugaat
Kvar Acharei Chatzot
 
Lach Yerushalayim
Layla Layla
Lecha Dodi
Lo Chashuv
 
Malachei Shamayim
Maldita Luna
Melech Harechov
Milion O Dollar
Mi Shechalam
Mi Yimalel
 

Od Lo Ahavti Dai

Overet Orach
 
Rak Ahavah Tavi Ahavah
Reach Shel Shokolad
Rolim
 
Shibolet Basadeh
Shir Hapalmach
Shir Lashalom
Shoshana
Shoshanat Sfarad
Siman She'ata Tsa'ir
Sod
 
Tagid Et Zeh
Tihyeh Li Rosh Hamemshala
Tni Lo Et Halev
Toda

Tutim

 

Uf Gozal

 
Yafa Sheli
Yalla Lech Habayta Moti
 
Zemer Nugeh
 

 


Back to SONGS A-Z