NIGUNAH SHEL HASHCHUNAH
NEIGHBOURHOOD MELODY

 

Hayu yamim - hayu yamim,
k'sheod hayinu yeladim.
timtsa hakol bealbomim,
ulai yagidu chaverim.
Hayinu yachad chavurah -
etsim asafnu besidrah
bekumzits saviv hamedurah,
sharnu, zot haytah shirah.

Kach hayinu bashchunah,
kach haya kol hashanah,
chashavnu she'lashir ze levalot
hayu yamim - hayu leilot.

Avarnu et otam yamim,
uchvar hayinu ne'arim.
Rakamnu elef sipurim,
aramnu elef mizmorim.
gilinu et ha'ahavah,
yad'anu min ha'achzavah.
Yad'anu r'a ve'tov-yoter
vetamid himshachnu lezamer.

Kach hayinu bashchunah,
kach haya kol hashanah,
chashavnu she'lashir ze levalot
hayu yamim - hayu leilot.

Yesh omrim, kvar hitbagarnu -
hakol hafach lihyot yashan.
Davar me'az lo lakachnu,
chuts meshir yashan noshen.
Echad menakal - shnei lochem,
shlishi bakfar susah rotem.
Echad haya lemehager,
va'ani mamshich po lezamer.

Kach hayom ze bashchunah,
hashchunah kvar nitroknah.
Lo sidrah velo ginah,
notrah rak manginah.
Ezkor tamid bechol pinah,
ez tslilah shel hashchunah.
 

 

 


Hebrew wordsLYRICS Uzi Chitman
MUSIC Uzi Chitman
SINGER Uzi Chitman
CD Uzi Sings Chitman   Track 5
CD Izhar Cohen Israeli Legend Part A Track 2
DANCE CHOREOGRAPHER Shmulik Gov Ari  1994
DANCE FORMAT

Partner

 
Transliteration and links by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada
We are proud to refer our CDs for purchase to a wholly-owned Israeli company
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com
 


Back to SONGS A-Z