EIN KVAR DERECH CHAZARAH
THERE'S NO WAY BACK ANYMORE

HORA ISRAEL

Kshe'alu habiluim m'lei tikvot
vayeted tak'u be'eretz ha'avot
bekadachat hem chalu po
mechamsinim hem savlu po
aval mashehu lachash bal'vavot

Im zeh tov ve'im zeh ra
ein kvar derech chazarah.
Ein kvar derech chazarah!

Al susim rach'vu im chrev umakel
legaresh et mitnakesh umitnakel
bar'chovot uvag'derah
Petach Tivkah ve Chaderah
hem kar'u lefalestinah - Yisrael.

Im zeh tov...

Kshe'amdah lif'rotz milchemet ha'olam,
az hag'dud yatz'a lish'mor al kol ha'am
az ha'ir bekol ra'adah -
mah yikreh lo babrigadah?
Vehag'dud kulo ke'ish echad ra'am:

Im zeh tov..

Kshehukmah hamedinah be'esh k'ravot
od habritim lo nat'shu et hatikvot
hem bikshu: nach'zor lereg'a
nechasel po et haneg'a
ach anachnu rak kar'anu: "bli tovot."

Im zeh tov...

 
Hebrew words

LYRICS
Yoram Teharlev
MUSIC
Yair Rosenblum
SINGER
Halahakah
Lehakat Cheil Hayam

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP