HA'AHAVAH EINENAH GARAH KAN YOTER
THE LOVE NO LONGER LIVES HERE

AHAVA DANCE
LOVE

Nir'kamu kurei ha'akavish ba'aronot
uch'lei ipur shene'elmu min hamiklachat
lehavah k'sheyitnachel bachalonot
kulam edim mil'min bechut vegam beyachad

Vechol echad mehem gorem,
gorem lehizacher:
ha'ahavah einenah garah kan yoter

Hayemamah shemiz'dachelet le'itah
sha'on achzar
vetik'tuk komur ve'atzevet
hamekomot bahem hayiti rak itach
lo yachol achshav bahem levad lashevet

Vechol echad...

Vehachaim she'lo nir'im k'mo mesibah
veshir asher hayah tamid hashir shelanu
vehashe'elot shenotru le'lo t'shuvah
hem bevadai yam'shichu lelavot otanu
rak zichronot asher lahem pizmon chozer
ha'ahava einenah garah kan yoter


LYRICS
Ilan Goldhirsch
MUSIC
Nurit Hirsch
SINGER
Yehoram Gaon

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP