MASA BEIN KOCHAVIM
TRIP BETWEEN STARS

BALADA BEIN KOCHAVIM
BALLAD BETWEEN STARS

Hanoga shalchah el hatzedek chiyuch
hey yofiter bo venitzeh
bishvil hachalav cos kafeh hafuch
nir'eh mah sh'lom kasiopeiah
nitfos agalah, k'tanah o g'dolah
halailah hazeh meshage'a.

Zeh lo me'at
shetzedek venus levad
yotz'im levalot yad beyad
yad beyad bashamaim.

Nikfotz lesha'ah el kochav hatzafon
im ru'ach k'lilah menashevet
az al titnaheg li k'mo apelton
ka'eleh eineni ohevet.

Az mah hashavit?
K'shehu lo yabit
nitfos lanu reg'a lashevet.

Zeh lo me'at...

Hatzedek venus haraki'a sachakim
kartzu kochavim bashamaim
hakasil levado sach le'lo pakpukim
hebitu zeh zug mishamaim.

Zeh lo me'at...
(x2)

 
Hebrew words

SINGER
Adam
CD
Various CDs
DANCE CHOREOGRAPHER
Roni Siman Tov
DANCE FORMAT
Partner
DANCE
Roni Siman Tov

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP