RACHAVAT HARIKUDIM

THE DANCE FLOOR

Na'arah mibayit tov pogeshet bevachur bli bayit
rachavat harikudim mu'eret lemachol mesukan
bein ha'orot hamehat'lim nif'gashot ha'einaim
utz'lilei hagitara olim be'ashan

Hamashkeh bakosot meratet, et shelah ad hasof hi
goma'at
lo shoma'at tz'lilei sakanah o simanei az'harah
hi mecholelet elav hi osah et hatza'ad
shemimenu ein derech kalah chazarah

Hem rakdu et atzmam le'atzmam
k'mo hayu levadam ba'olam
haklafim hatovim beyadam
kol halailah
al rachavat harikudim
rachavat harikudim

Hu echad bachur avaryan
shenich'nas veyotze min hakele
im kupat sheratzim metzal'tzelet t'luyah al hagav
lamach lach lesavech et atz'mech bachaim sheka'eleh
at choshevet vadai she'itach hu yach'zor lemutav

Hem rakdu...

Ha'osher hu
ha'osher hu
ha'osher hu hapesha hamush'lam
ken, hi lo ve'hu lah
shtei einaim lehavah
hi lo ve'hu lah
kol halailah
al rachavat harikudim
rachavat harikudim

Pa'amon ez'akah metzal'tzel lo ve'hu lo bore'ach
ein miklat mipaneiha afilu me'ever layam
kevarak shel sakin meshunan kach yofi'ah mefale'ach
et libo hayode'a shekan hu shafut ad olam

Al rachavat harikudim
rachavat harikudim

Ha'osher hu...

Photo of Artist & Hebrew words


LYRICS
Yankeleh Rottbleit
MUSIC
Yehudit Ravitz
SINGER
Yehudit Ravitz
Ya'el Shachar

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP