18:1 For the Leader. A Psalm of David the servant of the Lord, who spoke unto the Lord the words of this song in the day that the Lord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul;

18:2 And he said: I love thee, O the Lord, my strength.

18:3 the Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my rock, in Him I take refuge; my shield, and my horn of salvation, my high tower.

18:4 Praised, I cry, is the Lord, and I am saved from mine enemies.

18:5 The cords of Death compassed me, and the floods of Belial assailed me.

18:6 The cords of Sheol surrounded me; the snares of Death confronted me.

18:7 In my distress I called upon the Lord, and cried unto my God; out of His temple He heard my voice, and my cry came before Him unto His ears.

18:8 Then the earth did shake and quake, the foundations also of the mountains did tremble; they were shaken, because He was wroth.

18:9 Smoke arose up in His nostrils, and fire out of His mouth did devour; coals flamed forth from Him.

18:10 He bowed the heavens also, and came down; and thick darkness was under His feet.

18:11 And He rode upon a cherub, and did fly; yea, He did swoop down upon the wings of the wind.

18:12 He made darkness His hiding-place, His pavilion round about Him; darkness of waters, thick clouds of the skies.

18:13 At the brightness before Him, there passed through His thick clouds hailstones and coals of fire.

18:14 the Lord also thundered in the heavens, and the Most High gave forth His voice; hailstones and coals of fire.

18:15 And He sent out His arrows, and scattered them; and He shot forth lightnings, and discomfited them.

18:16 And the channels of waters appeared, and the foundations of the world were laid bare, at Thy rebuke, O the Lord, at the blast of the breath of Thy nostrils.

18:17 He sent from on high, He took me; He drew me out of many waters.

18:18 He delivered me from mine enemy most strong, and from them that hated me, for they were too mighty for me.

18:19 They confronted me in the day of my calamity; but the Lord was a stay unto me.

18:20 He brought me forth also into a large place; He delivered me, because He delighted in me.

18:21 the Lord rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath He recompensed me.

18:22 For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God.

18:23 For all His ordinances were before me, and I put not away His statutes from me.

18:24 And I was single-hearted with Him, and I kept myself from mine iniquity.

18:25 Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in His eyes.

18:26 With the merciful Thou dost show Thyself merciful, with the upright man Thou dost show Thyself upright;

18:27 With the pure Thou dost show Thyself pure; and with the crooked Thou dost show Thyself subtle.

18:28 For Thou dost save the afflicted people; but the haughty eyes Thou dost humble.

18:29 For Thou dost light my lamp; the Lord my God doth lighten my darkness.

18:30 For by Thee I run upon a troop; and by my God do I scale a wall.

18:31 As for God, His way is perfect; the word of the Lord is tried; He is a shield unto all them that take refuge in Him.

18:32 For who is God, save the Lord? And who is a Rock, except our God?

18:33 The God that girdeth me with strength, and maketh my way straight;

18:34 Who maketh my feet like hinds', and setteth me upon my high places;

18:35 Who traineth my hands for war, so that mine arms do bend a bow of brass.

18:36 Thou hast also given me Thy shield of salvation, and Thy right hand hath holden me up; and Thy condescension hath made me great.

18:37 Thou hast enlarged my steps under me, and my feet have not slipped.

18:38 I have pursued mine enemies, and overtaken them; neither did I turn back till they were consumed.

18:39 I have smitten them through, so that they are not able to rise; they are fallen under my feet.

18:40 For Thou hast girded me with strength unto the battle; Thou hast subdued under me those that rose up against me.

18:41 Thou hast also made mine enemies turn their backs unto me, and I did cut off them that hate me.

18:42 They cried, but there was none to save; even unto the Lord, but He answered them not.

18:43 Then did I beat them small as the dust before the wind; I did cast them out as the mire of the streets.

18:44 Thou hast delivered me from the contentions of the people; Thou hast made me the head of the nations; a people whom I have not known serve me.

18:45 As soon as they hear of me, they obey me; the sons of the stranger dwindle away before me.

18:46 The sons of the stranger fade away, and come trembling out of their close places.

18:47 the Lord liveth, and blessed be my Rock; and exalted be the God of my salvation;

18:48 Even the God that executeth vengeance for me, and subdueth peoples under me.

18:49 He delivereth me from mine enemies; yea, Thou liftest me up above them that rise up against me; Thou deliverest me from the violent man.

18:50 Therefore I will give thanks unto Thee, O the Lord, among the nations, and will sing praises unto Thy name.

18:51 Great salvation giveth He to His king; and showeth mercy to His anointed, to David and to his seed, for evermore.Hebrew Transliteration

18:1 lamnatsêach le`ebhedh Adonay ledhâvidh 'asher dibber layhvh'eth-dibhrêy hashiyrâh hazzo'th beyom hitsiyl-Adonay 'otho mikkaphkol-'oyebhâyv umiyyadh shâ'ul

18:2 vayyo'mar 'erchâmkha Adonaychizqiy

18:3 Adonay sal`iy umetsudhâthiy umephalthiy 'êliy tsuriy'echeseh-bo mâghinniy veqeren-yish`iy misgabbiy

18:4 mehullâl 'eqrâ'Adonay umin-'oyebhay 'ivvâshêa`

18:5 'aphâphuniy chebhlêy-mâvethvenachalêy bheliyya`al yebha`athuniy

18:6 chebhlêy she'ol sebhâbhuniyqiddemuniy moqeshêy mâveth

18:7 batsar-liy 'eqrâ' Adonayve'el-'elohay 'ashavvêa` yishma` mêhêykhâlo qoliy veshav`âthiylephânâyv tâbho' bhe'âznâyv

18:8 vattigh`ash vattir`ash hâ'ârets umosedhêyhâriym yirgâzu vayyithgâ`ashu kiy-chârâh lo

18:9 `âlâh `âshân be'appove'êsh-mippiyv to'khêl gechâliym bâ`aru mimmennu

18:10 vayyêthshâmayim vayyêradh va`arâphel tachath raghlâyv

18:11 vayyirkabh `al-kerubhvayyâ`oph vayyêdhe' `al-kanphêy-ruach

18:12 yâsheth choshekh sithrosebhiybhothâyv sukkâtho cheshkhath-mayim `âbhêy shechâqiym

18:13 minnoghah.neghdo `âbhâyv `âbhru bârâdh veghachalêy-'êsh

18:14 vayyar`êm bashâmayimAdonay ve`elyon yittên qolo bârâdh veghachalêy-'êsh

18:15 vayyishlachchitsâyv vayphiytsêm ubherâqiym robh vayhummêm

18:16 vayyêrâ'u'aphiyqêy mayim vayyiggâlu mosedhoth têbhêl migga`arâthkhaAdonay minnishmath ruach 'appekha

18:17 yishlach mimmâromyiqqâchêniy yamshêniy mimmayim rabbiym

18:18 yatsiylêniymê'oyebhiy `âz umisone'ay kiy-'âmtsu mimmenniy

18:19 yeqaddemuniy bheyom-'êydhiy vayhiy-Adonay lemish`ân liy

18:20 vayyotsiy'êniy lammerchâbh yechalletsêniy kiy châphêts biy

18:21 yighmelêniyAdonay ketsidhqiy kebhor yâdhay yâshiybh liy

18:22 kiy-shâmartiy darkhêyAdonay velo'-râsha`tiy mê'elohây

18:23 kiy khol-mishpâthâyv leneghdiyvechuqqothâyv lo'-'âsiyr menniy

18:24 vâ'ehiy thâmiym `immovâ'eshtammêr mê`avoniy

18:25 vayyâshebh-Adonay liy khetsidhqiy kebhoryâdhay leneghedh `êynâyv

18:26 `im-châsiydh tithchassâdh `im-gebhar tâmiymtittammâm

18:27 `im-nâbhâr tithbârâr ve`im-`iqqêsh tithpattâl

18:28 kiy-'attâh`am-`âniy thoshiya` ve`êynayim râmoth tashpiyl

18:29 kiy-'attâh tâ'iyrnêriy Adonay 'elohay yaggiyah châshkiy

18:30 kiy-bhekha 'âruts gedhudhubhê'lohay 'adhallegh-shur

18:31 hâ'êl tâmiym darko 'imrath-Adonaytseruphâh mâghên hu' lekhol hachosiym bo

18:32 kiy miy 'eloahmibbal`adhêy Adonay umiy tsur zulâthiy 'elohêynu

18:33 hâ'êlham'azzerêniy châyil vayyittên tâmiym darkiy

18:34 meshavveh raghlaykâ'ayyâloth ve`al bâmothay ya`amiydhêniy

18:35 melammêdh yâdhaylammilchâmâh venichathâh qesheth-nechushâh zero`othây

18:36 vattitten-liymâghên yish`ekha viymiynkha this`âdhêniy ve`anvathkha tharbêniy

18:37 tarchiybh tsa`adhiy thachtây velo' mâ`adhu qarsullây

18:38 'erdoph 'oyebhayve'asiyghêm velo'-'âshubh `adh-kallothâm

18:39 'emchâtsêm velo'-yukhluqum yippelu tachath raghlây

18:40 vatte'azzerêniy chayil lammilchâmâhtakhriya` qâmay tachtây

18:41 ve'oyebhay nâthattâh liy `oreph umesan'ay'atsmiythêm

18:42 yeshavve`u ve'êyn-moshiya` `al-Adonay velo' `ânâm

18:43 ve'eshchâqêm ke`âphâr `al-penêy-ruach kethiyth chutsoth 'ariyqêm

18:44 tephallethêniy mêriybhêy `âm tesiymêniy lero'sh goyim `am lo'-yâdha`tiyya`abhdhuniy

18:45 leshêma` 'ozen yishâm`u liy benêy-nêkhâr yekhachashu-liy.

18:46 benêy-nêkhâr yibbolu veyachreghu mimmisgerothêyhem

18:47 chay-Adonay ubhârukh tsuriy veyârum 'elohêy yish`iy

18:48 hâ'êl hannothênneqâmoth liy vayyadhbêr `ammiym tachtây

18:49 mephallethiy mê'oyebhây'aph min-qâmay teromemêniy mê'iysh châmâs tatsiylêniy

18:50 `al-kên'odhekha bhaggoyim Adonay uleshimkha 'azammêrâh

18:51 mighdol[maghdiyl] yeshu`oth malko ve`oseh chesedh limshiycho ledhâvidh ulezar`o`adh-`olâm


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Translations of the Psalms: Sacred Texts.com


We recommend the Schottenstein edition of the Book of Psalms with an interlinear translation.

For further queries email the publisher of Hebrew Songs.com

Back to the Index page of Psalms