37:1 A Psalm of David. Fret not thyself because of evil-doers, neither be thou envious against them that work unrighteousness.

37:2 For they shall soon wither like the grass, and fade as the green herb.

37:3 Trust in the Lord, and do good; dwell in the land, and cherish faithfulness.

37:4 So shalt thou delight thyself in the Lord; and He shall give thee the petitions of thy heart.

37:5 Commit thy way unto the Lord; trust also in Him, and He will bring it to pass.

37:6 And He will make thy righteousness to go forth as the light, and thy right as the noonday.

37:7 Resign thyself unto the Lord, and wait patiently for Him; fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.

37:8 Cease from anger, and forsake wrath; fret not thyself, it tendeth only to evil-doing.

37:9 For evil-doers shall be cut off; but those that wait for the Lord, they shall inherit the land.

37:10 And yet a little while, and the wicked is no more; yea, thou shalt look well at his place, and he is not.

37:11 But the humble shall inherit the land, and delight themselves in the abundance of peace.

37:12 The wicked plotteth against the righteous, and gnasheth at him with his teeth.

37:13 The L-rd doth laugh at him; for He seeth that his day is coming.

37:14 The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow; to cast down the poor and needy, to slay such as are upright in the way;

37:15 Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken.

37:16 Better is a little that the righteous hath than the abundance of many wicked.

37:17 For the arms of the wicked shall be broken; but the Lord upholdeth the righteous.

37:18 the Lord knoweth the days of them that are wholehearted; and their inheritance shall be for ever.

37:19 They shall not be ashamed in the time of evil; and in the days of famine they shall be satisfied.

37:20 For the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs--they shall pass away in smoke, they shall pass away.

37:21 The wicked borroweth, and payeth not; but the righteous dealeth graciously, and giveth.

37:22 For such as are blessed of Him shall inherit the land; and they that are cursed of Him shall be cut off.

37:23 It is of the Lord that a man's goings are established; and He delighted in his way.

37:24 Though he fall, he shall not be utterly cast down; for the Lord upholdeth his hand.

37:25 I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread.

37:26 All the day long he dealeth graciously, and lendeth; and his seed is blessed.

37:27 Depart from evil, and do good; and dwell for evermore.

37:28 For the Lord loveth justice, and forsaketh not His saints; they are preserved for ever; but the seed of the wicked shall be cut off.

37:29 The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.

37:30 The mouth of the righteous uttereth wisdom, and his tongue speaketh justice.

37:31 The law of his God is in his heart; none of his steps slide.

37:32 The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him.

37:33 the Lord will not leave him in his hand, nor suffer him to be condemned when he is judged.

37:34 Wait for the Lord, and keep His way, and He will exalt thee to inherit the land; when the wicked are cut off, thou shalt see it.

37:35 I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a leafy tree in its native soil.

37:36 But one passed by, and, lo, he was not; yea, I sought him, but he could not be found.

37:37 Mark the man of integrity, and behold the upright; for there is a future for the man of peace.

37:38 But transgressors shall be destroyed together; the future of the wicked shall be cut off.

37:39 But the salvation of the righteous is of the Lord; He is their stronghold in the time of trouble.

37:40 And the Lord helpeth them, and delivereth them; He delivereth them from the wicked, and saveth them, because they have taken refuge in Him.Hebrew Transliteration

37:1 ledhâvidh 'al-tithchar bammerê`iym 'al-teqannê' be`osêy`avlâh

37:2 kiy khechâtsiyr mehêrâh yimmâlu ukheyereq deshe' yibbolun

37:3 bethach bayhvh va`asêh-thobh shekhân-'erets ure`êh 'emunâh

37:4 vehith`annagh `al-Adonay veyitten-lekha mish'aloth libbekha

37:5 gol`al-Adonay darkekha ubhethach `âlâyv vehu' ya`aseh

37:6 vehotsiy'khâ'or tsidhqekha umishpâthekha katsohorâyim

37:7 dom layhvh vehithcholêllo 'al-tithchar bematsliyach darko be'iysh `oseh mezimmoth

37:8 herephmê'aph va`azobh chêmâh 'al-tithchar 'akh-lehârêa`

37:9 kiy-merê`iymyikkârêthun veqovêy Adonay hêmmâh yiyrshu-'ârets

37:10 ve`odhme`ath ve'êyn râshâ` vehithbonantâ `al-meqomo ve'êynennu

37:11 va`anâviym yiyrshu-'ârets vehith`anneghu `al-robh shâlom

37:12 zomêmrâshâ` latsaddiyq vechorêq `âlâyv shinnâyv

37:13 'adhonây yischaq-lo kiy-râ'âh kiy-yâbho' yomo

37:14 cherebh pâthchu reshâ`iym vedhârkhu qashtâmlehappiyl `âniy ve'ebhyon lithbhoach yishrêy-dhârekh

37:15 charbâm tâbho'bhelibbâm veqashethothâm tishâbharnâh

37:16 thobh-me`ath latsaddiyq mêhamonreshâ`iym rabbiym

37:17 kiy zero`oth reshâ`iym tishâbharnâh vesomêkhtsaddiyqiym Adonay

37:18 yodhêa` Adonay yemêy themiymim.venachalâthâm le`olâm tihyeh

37:19 lo'-yêbhoshu be`êth râ`âh ubhiymêyre`âbhon yisbâ`u

37:20 kiy reshâ`iym yo'bhêdhu ve'oyebhêy Adonaykiyqar kâriym kâlu bhe`âshân kâlu

37:21 loveh râshâ` velo' yeshallêmvetsaddiyq chonên venothên

37:22 kiy mebhorâkhâyv yiyrshu 'âretsumequllâlâyv yikkârêthu

37:23 mêyhvh mits`adhêy-ghebher konânuvedharko yechpâts

37:24 kiy-yippol lo'-yuthâl kiy-Adonay somêkh yâdho

37:25 na`ar hâyiythiy gam-zâqantiy velo'-râ'iythiy tsaddiyq ne`ezâbhvezar`o mebhaqqesh-lâchem

37:26 kol-hayyom chonên umalveh vezar`olibhrâkhâh

37:27 sur mêrâ` va`asêh-thobh ushekhon le`olâm

37:28 kiy Adonay'ohêbh mishpâth velo'-ya`azobh 'eth-chasiydhâyv le`olâm nishmâru vezera`reshâ`iym nikhrâth

37:29 tsaddiyqiym yiyrshu-'ârets veyishkenu lâ`adh `âleyhâ

37:30 piy-tsaddiyq yehgeh châkhmâh uleshono tedhabbêr mishpâth

37:31 torath'elohâyv belibbo lo' thim`adh 'ashurâyv

37:32 tsopheh râshâ` latsaddiyqumebhaqqêsh lahamiytho

37:33 Adonay lo'-ya`azbhennu bheyâdho velo'yarshiy`ennu behishâphtho

37:34 qavvêh 'el-Adonay ushemor darkoviyromimkha lâresheth 'ârets behikkârêth reshâ`iym tir'eh

37:35 râ'iythiyrâshâ` `âriyts umith`âreh ke'ezrâch ra`anân

37:36 vayya`abhor vehinnêh'êynennu vâ'abhaqshêhu velo' nimtsâ'

37:37 shemâr-tâm ure'êh yâshârkiy-'achariyth le'iysh shâlom

37:38 uphoshe`iym nishmedhu yachdâv 'achariythreshâ`iym nikhrâthâh

37:39 utheshu`ath tsaddiyqiym mêyhvh mâ`uzzâm be`êthtsârâh

37:40 vayya`zerêm Adonay vayphallethêm yephallethêmmêreshâ`iym veyoshiy`êm kiy-châsu bho


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Translations of the Psalms: Sacred Texts.com


We recommend the Schottenstein edition of the Book of Psalms with an interlinear translation.

For further queries email the publisher of Hebrew Songs.com

Back to the Index page of Psalms